Salem United Presbyterian Church

432 N Main St PO Box 615 Salem, SD 57058-0615

See on Google Maps

Details:

Phone: 605-425-2245

Fax: 605-425-9245