Southeastern Illinois Presbytery Meeting

Aug. 23, 2018

Westminster PC, Sparta IL

Southeastern Illinois Presbytery meeting, August 23, 2018 starting at 10:00 a.m.